Admin

Nr 1 (2017)

 

 

 

 

 

 

 

Krzysztof EJSMONT, Jan LIPIAK
Zastosowanie controllingu w przedsiębiorstwie poligraficznym – studium przypadku – PDF

Edyta KARDAS
Wykorzystanie narzędzi jakości do oceny jakościowej wybranego produktu – PDF

Andrzej MATRAS, Wojciech ZĘBALA
Badania toczenia spiekanych proszkowo materiałów z zastosowaniem oprogramowania production module – PDF

Wacław GIERULSKI, Ryszard SERAFIN
Ocena ryzyka procesów dostaw z wykorzystaniem współczynników zdolności procesu i kart kontrolnych – PDF

Beata SZCZERBA
Wykorzystanie notacji BPMN jako metody wspomagającej automatyzację procesów na przykładzie systemu zarządzania reklamacjami w branży motoryzacyjnej – PDF

Marek WIRKUS, Jacek BAJORSKI
Wypadki i sytuacje niebezpieczne w systemie zarządzania bezpieczeństwem pracy – PDF

Nr 2 (2017)

 

 

 

 

 

 

 

Alicja KUKUŁKA
Siedmiokryterialny miernik oceny niepotokowych procesów produkcyjnych – PDF

Karolina ŁAKOMY, Krzysztof NOWACKI
Metodyka oceny bezpieczeństwa użytkowania maszyn – PDF

Agata NOWAK, Dominik WYSZYŃSKI
Precyzyjne cięcie laserem tlenku cyrkonu IV (ZrO2) – PDF

Katarzyna SKRZYPEK, Karol DĄBROWSKI
Wybrane przyczyny niskiego poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw produkcyjnych z branży metalowej i automotive – PDF

Katarzyna SZWEDZKA, Jan LIPIAK
Model PDCA w procesie implementacji zmiany w przedsiębiorstwie – PDF

Wojciech ZĘBALA, Andrzej MATRAS, Tadeusz OTKO
Zaawansowana metoda symulacyjna zwiększenia efektywności obróbki stopu niklu – studium przypadku – PDF

Nr 3 (2017)

 

 

 

 

 

 

 

L’uboslav DULINA, Martin GAŚO, Miroslava KRAMAROVA, Dariusz PLINTA
Wydajność pracowników i ergonomiczny program prewencyjny – PDF

Joanna GAJDA
Ryzyko jako ważny element działalności biznesowej w świetle badań autorskich – PDF

Bożena GAJDZIK
Zarządzanie czasem pracy w hutnictwie – analiza sektorowa i studium przypadku – PDF

Adam MAŃKA
Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie w kontekście teorii ograniczeń – PDF

Janusz MLECZKO, Maria BARON-PUDA
Kształtowanie struktury kwalifikacyjnej zatrudnienia w warunkach produkcji kastomizowanej – PDF

Joanna SADŁOWSKA-WRZESIŃSKA, Edward KOWAL
Rola specjalisty BHP w kształtowaniu psychospołecznych aspektów kultury bezpieczeństwa – PDF

Jarosław STAŃCZYK
Zastosowanie max-plus algebry w modelowaniu i analizie efektywności systemów produkcyjnych –PDF

Nr 4 (2017)

 

 

 

 

 

 

 

Anna BORATYŃSKA-SALA
Prawa rozwoju systemów technicznych jako narzędzie kształtowania nowego produktu – PDF

Anna Małgorzata DEPTUŁA, Ryszard KNOSALA
Innowacje i ich ryzyko – czy warto próbować? – PDF

Magdalena JURCZYK-BUNKOWSKA, Krzysztof FIEGLER
Ocena potencjalnych efektów wdrożenia innowacji organizacyjnej w systemie produkcyjnym na przykładzie IPOsystemu – PDF

Bożena KACZMARSKA, Wacław GIERULSKI, Arkadiusz KWAPISZ, Dagmara MICHTA
Ocena stanu techniki i ochrona patentowa w procesie transferu technologii – PDF

Aleksander MOCZAŁA
Kooperacja i kooperencja w procesie innowacji – PDF

Kamila TOMCZAK-HORYŃ, Ryszard KNOSALA
Narzędzie informatyczne wspomagające ruch racjonalizatorski w przedsiębiorstwach – PDF

Nr 1 (2016)

 

 

 

 

 

 

 

Maria CIEŚLA, Rafał MAZUR, Adam BOGACKI, Andrzej GWÓŹDŹ
Model logistycznej obsługi zwrotów sprzętu elektronicznego i elektroniki w sieci handlu detalicznego – PDF

Bożena GAJDZIK
Zastosowanie metody 70-20-10 w przedsiębiorstwie produkcyjnym – PDF

Joanna KRAJEWSKA-ŚPIEWAK
Modelowanie stanu warstwy wierzchniej za pomocą sieci neuronowych – PDF

Eugeniusz NIEDZIELSKI
Partycypacja pracownicza w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem – PDF

Estera PIETRAS
Zagadnienia zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji – PDF

Beata SIUTA-STOLARSKA
Zagadnienie ryzyka w rozwoju produktu – PDF

Paweł ZĄBEK
Bezpieczeństwo procesów produkcyjnych w aspekcie zapalności pyłów organicznych – PDF

Nr 2 (2016)

 

 

 

 

 

 

 

Beata NONAS, Ewa STANIEWSKA
Identyfikacja przyczyn występowania wyrobów niezgodnych w kontekście funkcjonowania łańcucha dostaw – PDF

Małgorzata OLENDER
Wspomaganie podejmowania decyzji w dynamicznych sieciach wytwarzania – PDF

Łukasz POLOCZEK, Andrzej KIEŁBUS
Wpływ czynników technologicznych na jakość odlewów ze stopów aluminium – PDF

Łukasz SOBASZEK, Antoni ŚWIĆ, Arkadiusz GOLA
Koncepcja zastosowania narzędzi predykcji w projektowaniu harmonogramów odpornych – PDF

Kinga STECUŁA
Wykorzystanie modelu OEE do wyznaczenia efektywności maszyn – PDF

Kamila TOMCZAK-HORYŃ, Ryszard KNOSALA
Projekt systemu oceny kreatywności pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych – PDF

Agnieszka ŻYRA
Elektroerozyjne drążenie żarowytrzymałych stopów niklu – PDF

Nr 3 (2016)

 

 

 

 

 

 

 

Jarosław CHROBOT
Systemy śledzenia produkcji / kontroli przepływu – uniwersalne rozwiązania wobec dedykowanych aplikacji – PDF

Izabela D. CZABAK-GÓRSKA, Aneta KUCIŃSKA-LANDWÓJTOWICZ
Wskaźniki zdolności jakościowej dla rozkładów skośnych – studium przypadku – PDF

Teresa MYJAK
Zmiany wewnątrz organizacji w opinii osób zatrudnionych na umowy pracownicze i niepracownicze – PDF

Paulina REWERS, Adam HAMROL, Krzysztof ŻYWICKI, Przemysław CHABOWSKI
Metodyka postępowania przy wprowadzaniu poziomowanej produkcji – PDF

Michaela ROSTEK, Ryszard KNOSALA
Porównanie dwóch sposobów podziału wskaźników produktywności uwzględniając procesy logistyczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych – PDF

Halyna SAVINA, Iuliia GRYSHAIEVA
Rola i miejsce sektora państwowego we współczesnej gospodarce – PDF

Nr 4 (2016)

 

 

 

 

 

 

 

Anna BORATYŃSKA-SALA
Banki „efektów” w teorii i praktyce TRIZ – PDF

Izabela D. CZABAK-GÓRSKA
Karty kontrolne x̅ i r dla rozkładów skośnych – studium przypadku – PDF

Karol DĄBROWSKI, Katarzyna SKRZYPEK
Wykorzystanie zintegrowanych systemów informatycznych w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych z branży metalowej i automotive – PDF

Łukasz DRAGUN
Analiza ryzyka metodą FMEA pracy wentylatora powietrza świeżego jako elementu systemu skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej – PDF

Ewelina KOSICKA, Dariusz MAZURKIEWICZ, Arkadiusz GOLA
Model adaptacyjnego algorytmu wspomagania decyzji w systemie utrzymania ruchu – PDF

Dagmara MICHTA, Bożena KACZMARSKA
Źródła innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach – wyniki badań – PDF

Nr 1 (2015)

 

 

 

 

 

 

 

Urszula BALON, Paweł NOWICKI, Piotr KAFEL
Analiza reklamacji a doskonalenie organizacji – wymiar praktyczny – PDF

Peter BUBENIK, Filip HORAK
Integrating simulation into data mining – PDF

Bożena GAJDZIK
Zarządzanie produktywnością maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie produkcyjnym – PDF

Marek KOKOT
Wykorzystanie metod wspomagania produkcji w branży automotive – PDF

Daria PILAWSKA
Schyłek finansowo-premiowych systemów motywacyjnych – PDF

Barbara WASILEWSKA, Ryszard KNOSALA
Kreatywność zaawansowana jako warunek konieczny w procesach innowacyjnych – PDF

Krzysztof ŻYWICKI, Paulina REWERS
Organizacja przepływu ciągłego w procesie produkcyjnym z uwzględnieniem zmienności zapotrzebowania na wyroby – PDF

Nr 2 (2015)

 

 

 

 

 

 

 

Anna Małgorzata DEPTUŁA, Ryszard KNOSALA
Modelowanie oceny ryzyka innowacji technicznych – PDF

Ewa DOSTATNI, Jolanta PIECHOWIAK, Łukasz KOWALSKI
Projektowanie wyrobów AGD z wykorzystaniem metod inwentycznych – PDF

L’uboslav DULINA
The use of tracking systems for ergonomics analysis – PDF

Izabela KUTSCHENREITER-PRASZKIEWICZ
Wybrane zagadnienia technicznego przygotowania produkcji wyrobu innowacyjnego – PDF

Robert SZELOCH, Sławomir KŁOS
Analiza efektywności wykorzystania informatycznych systemów do wspomagania zarządzania produkcją – PDF

Marek WIRKUS, Alicja KUKUŁKA
Obliczanie składowej jakości OEE przy wielu operacjach technologicznych – PDF