ZP_EM_Banner

Wydawca | Publisher

prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala
Prezes Polskiego Towarzystwo Zarządzania Produkcją
Adres Wydawcy: Katowicka 65/5, 45-061 Opole

Warunki prenumeraty | Subscription Terms 

Zamówienia na prenumeratę prosimy składać pisemnie (e-mail) lub telefonicznie w redakcji.
Cena numeru wraz z VAT wynosi 30 zł.

Druk | Printed by

Mazowieckie Centrum Poligrafii
M. Ciurlionisa 4, 05-260 Marki Nakład: 550 egz.

ISSN 1643-4773 (print), 1643-4773 (online) 1643-4773

Czasopismo ukazuje się kwartalnie od 1998 r. w modelu Open Access na licencji CC BY-NC-ND 3.0
The journal has been published quarterly since 1998 in the Open Access model under the CC BY-NC-ND 3.0 licence.

© PTZP 2022. Ostatnia aktualizacja S. Luściński 22.11.2022. 

Created with ‌

HTML Website Creator